Mini Games To Test Your English

Đây là trò chơi nhỏ để kiểm tra kiến thức Tiếng Anh của bạn. Mở khóa các trò chơi mới khi bạn tiến bộ – nhưng xem ra, các trò chơi sẽ khó hơn khi bạn đi cùng!

Nào chúng ta cùng thử kiểm tra kiến thức Tiếng Anh của mình xem sao nhé!!